P. Góralski

 

 

POMYŁKI EINSTEINA I NIE TYLKO

 

czyli

 

JAK UCZENI KOMPLIKUJĄ RZECZYWISTOŚĆ

 

Prawa natury są za proste, żeby je pojąć,

im prostsze tym trudniej je zrozumieć.

 

 

CZĘŚĆ I

 

 

WERSJA ROBOCZA

 

 

Warszawa 2012

 

 

 


Prawa autorskie © P. Góralski

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Publikowanie treści zawartej w tym artykule,

również tłumaczenia, w całości lub fragmentów bez naszej zgody,

będziemy traktowali jako naruszenie ustawy Prawo Autorskie.

 

   Ze względu na obszerny materiał naszej publikacji zasygnalizujemy tylko najważniejsze problemy nurtujące współczesną naukę. Więcej i bardziej szczegółowo opisaną tematykę (poruszaną w naszej pracy), będzie moża znaleźć w wersji książkowej (papierowej), która jest przygotowywana do druku.

    Z powodów dobrze wszystkim znanych, nie wszystkie tematy będą publikowane  na naszej stronie, jak również w wersji książkowej.

     Zdecydowaliśmy się na opublikowanie wersji roboczej. Mogą w niej być błędy ortograficzne i stylistyczne. Stopniowo będziemy usuwali błędy i rozszerzali treść rozdziałów..

 

  W związku z licznymi pytaniami Gości odwiedzających naszą stronę, pragniemy poinformować zainteresowanych, że treść części rozdziałów jest czasowo niedostępna. Jest to związane z usuwaniem błędów, nanoszeniem poprawek i rozszerzeniem treści danego rozdziału.

 

    Za opóźnienia w publikacji treści tych rozdziałów przepraszamy.

    Postaramy się uzupełnić treść tych rozdziałów możliwie szybko.

 

SPIS TREŚCI

 

 1. SIŁY CENTRALNE
 2. MECHANIKA NIEBA                 
 3. GALAKTYKI  
 4. CIEMNE SPRAWY (CIEMNA MATERIA, CIEMNA ENERGIA i CIEMNY PRZEPŁYW)                                           
 5. SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI (STW)
 6. OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI (OTW)         

 

  POMYŁKI EINSTEINA I NIE TYLKO czyli jak UCZENI KOMPLIKUJĄ RZECZYWISTOŚĆ. Pierwotny tytuł brzmiał POMYŁKI EINSTEINA I NIE TYLKO i miała to być praca poświęcona tylko ogólnej i szczególnej teorii względności Alberta Einsteina. Nie chodzi tu o pomyłkę, którą podobno Einstein nazwał swoją największą pomyłką, czyli o stałą kosmologiczną.

  W publikacjach poświęconych naukom przyrodniczym jest wiele pomyłek, nieścisłości i błędnych założeń. Pomyłki uczonych występują od zarania wieków i w każdej dziedzinie nauki. W I części naszej pracy zajmujęmy się grawitacją, podstawową siłą rządzącą w makroskali.

   Najwięcej pomyłek popełnił Albert Einstein. Dużo pomyłek popełnili uczeni opierający się na pracach Einsteina. STW i OTW są oparte na spekulacjach myślowych i nie są poparte wystarczającą ilością doświadczeń i obserwacji. Wiele obserwacji jest sprzecznych z STW i OTW. Istnieje wiele publikacji podważających STW i OTW.

   Dużo błędów popełnił również Isaac Newton, które pokutują do dzisiaj, a na które  do dnia dzisiejszego nikt nie zwrócił uwagi. Wiele prac Newtona, Einsteina i innych uczonych uważa się za pewniki, których negację uważa się za świętokradztwo.

 

    Pomyłki uczonych występują od zarania wieków i w każdej dziedzinie nauki.

    Nie wystarczy powiedzieć, że ktoś się pomylił. Należy jeszcze to udowodnić, co też czynimy. Dobrze też jest wskazać alternatywne rozwiązanie. My też możemy się mylić. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ani jednego sygnału podważającego nasze sugestie.

  W I części naszej pracy zajmujęmy się grawitacją, podstawową siłą w makroskali.

  Dodaliśmy rozdziały  poświęcone siłom centralnym i mechanice nieba. Są one niezbędne do zrozumienia powstawania i ewolucji galaktyk spiralnych, problemu ciemnej materii i ciemnej energii, soczewkowania grawitacyjnego i powstawania układów planetarnych.

 

    Lee Smolin w swojej książce "Kłopoty z fizyką" wymienia pięć problemów, z którymi boryka się fizyka.

    Są to:

     1. Połączyć ogólną teorię względności i teorię kwantów w jedną teorię,

         która może rościć sobie prawo do bycia kompletną teorią natury.

     2.  Rozwiązanie problemów odnoszących się do fundamentów mechaniki

          kwantowej, albo przez nadanie sensu teorii już istniejącej, albo przez

          znalezienie teorii, która będzie miała sens.

      3. Ustalenie, czy rozmaite cząstki i siły mogą zostać zunifikowane w teorii, która

          wyjaśni je wszystkie jako manifestcję jednego, fundamentalnego bytu.

      4.  Wyjaśnić, jak natura dobiera wartości dowolnych stałych w modelu

           standardowym fizyki cząstek elementarnych.

      5.  Wyjaśnić, czym jest ciemna materia i ciemna energia. Albo też, jeśli one nie

           istnieją określić, jak i dlaczego grawitacja zmienia się w wielkich skalach.

           Bardziej ogólnie, wyjaśnić dlaczego stałe standardowego modelu

           kosmologicznego, włączając w to ciemną energię, mają wartości takie, jakie

           mają.

   

 

  W części KOMENTRZE mogą Państwo wpisywać swoje opinie i poglądy na tematy poruszane w naszej pracy.

  Jednocześnie pragniemy poinformować Gości odwiedzających naszą stronę, że wpisy typu "Najwięcej ciemnej masy można znaleźć na ul. Wiejskiej itp." nie będą wyświetlane. Jest to dziedzina socjologii i politologii, a tymi dziedzinami nie zajmujemy się.

 

 

П. Гуральски

 

ОШИБКИ ЭЙНШТЕЙНА И НЕ ТОЛЬКО

 

то есть

 

КАК УЧЁНЫЕ ОСЛОЖНЯЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

 

Права природы слишком прямое, чтобы их понять,

чем более прямое тем труднее их понять.

 

 

ЧАСТЬ I

 

 

Варшава 2012

Авторские права © П. Гуральски

Все права защищены.

 

Публикация данного содержания в этой статье,

также переводы, в целом или фрагментов без нашего согласия,

будем трактовать как нарушение закона Авторские право.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ
 2. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
 3. ГАЛАКТИКИ
 4. ТЁМНЫЕ ДЕЛА (ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ (СКРЫТАЯ МАССА) иТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ)
 5. СПЕЦИАЛЬНАЯТЕОРИЯОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (СТО)
 6. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (ОТО)  P. Góralski

 

EINSTEIN’S MISTAKE AND NOT ONLY

 

that is

 

HOW SCIENTISTS COMPLICATE REALITY

 

The rights of nature are for simple, in order to to comprehend it,

they simpler to understand with this harder it.

 

 PART I

 

 

 

 

Warsaw 2012Copyright © P. Góralski

All rights reserved.

 

Publishing in this article contained content,

also translating, in the whole or fragments without our agreement,

we will treat as infringement law Author's Right.

 

 

LIST OF CONTENT

 

 1. CENTRAL FORCES
 2. CELESTIAL MECHANICS
 3. GALAXIES
 4. DARK MATTERS (DARK MATTER and DARK ENERGY)
 5. SPECIAL RELATIVITY (SR), (SPECIAL THEORY OF RELATIVITY (STR)
 6. GENERAL RELATIVITY (GR), (GENERAL THEORY OF RELATIVITY (GTR))